<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
conseil  
danh từ giống đực
 • lời khuyên; ý kiến
nghe lời khuyên
khuyên ai
hỏi ý kiến
 • hội đồng
hội đồng bộ trưởng
hội đồng thành phố
hội đồng kỉ luật
hội đồng quản trị
chủ tịch hội đồng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) quyết định đã cân nhắc kĩ
việc đã quyết định
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nguyên tắc hành động
 • (từ cũ, nghĩa cũ) cố vấn
nó là cố vấn của chị nó
   • toà án binh
   • đêm nằm suy nghĩ kĩ
   • thảo luận bàn bạc để giải quyết
   • một người khôn ngoan sành sỏi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt