<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
conséquente  
tính từ giống cái
  • nhất quán, trước sao sau vậy
người ăn ở trước sao sau vậy
phản nghĩa Absurde , incohérent , inconséquent
  • (thông tục) quan trọng
món quà quan trọng
  • (địa chất, địa lý) thuận hướng
sông thuận hướng
      • do đó, vì thế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt