<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
congé  
danh từ giống đực
  • phép nghỉ
phép nghỉ năm
phép nghỉ đẻ
nghỉ ốm
  • sự nghỉ học
ngày mồng 2 tháng 9 các trường nghỉ học
  • sự cho thôi việc; sự thôi việc
cho người làm thôi việc
  • sự thôi cho thuê; sự thôi thuê
thôi không cho người thuê thuê nữa
  • giấy phép chuyên chở (một số hàng hoá)
  • (hàng hải) giấy phép cho đi, giấy xuất
  • (kiến trúc) rãnh nối tròn
      • chào từ biệt
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt