<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
confiance  
danh từ giống cái
 • lòng tin; sự tin chắc, sự tin cậy
tin ở ai
nói một cách tin chắc
người tin cậy
lòng tin mù quáng
chinh phục lòng tin của ai
phản bội lòng tin của ai
 • tín nhiệm
sự bỏ phiếu tín nhiệm
   • lòng tự tin, sự tự tin
thiếu tự tin
nó đã mất hết sự tự tin
   • tin tưởng, không ngần ngại
   • làm yên lòng, làm yên tâm
   • tin tưởng, tin
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt