<
Trang chủ » Tra từ
conference  
['kɔnfərəns]
danh từ
  • cuộc thảo luận hoặc trao đổi quan điểm; hội nghị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt