<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
conférence  
danh từ giống cái
 • hội nghị
(ngoại giao) hội nghị thượng đỉnh
 • bài nói chuyện
một loạt bài nói chuyện về nghệ thuật hiện đại
 • bài giảng
giảng đường
   • cuộc họp báo
   • Hội nghị thương mại và phát triển Liên Hiệp Quốc ( CNUCED )
   • Hội nghị về vấn đề an ninh và hợp tác châu Âu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt