<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
conduite  
danh từ giống cái
 • sự dẫn, sự dắt, sự dẫn dắt
dưới sự dẫn dắt của ai
 • sự hướng dẫn, sự chỉ huy, sự chỉ đạo
hãy để ông ấy chỉ đạo việc này
 • sự lái, sự điều khiển; sự lái xe
 • cách ăn ở, cách cư xử, hạnh kiểm
hạnh kiểm trên lớp của một học sinh
 • ống, ống dẫn
ống (dẫn) nước
   • (thân mật) cải hoá lối sống; sống có ngăn nắp hơn
   • (thân mật) ném đá vác gậy mà đuổi ai đi
   • (thân mật) đi tiễn chân ai
   • luật đi đường
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt