<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
conducteur  
tính từ
  • dẫn, dẫn truyền
(điện học) dây dẫn
(thực vật học) mô dẫn
  • dẫn đạo
nguyên tắc dẫn đạo
danh từ
  • người lái xe, người điều khiển máy
người lái xe ngựa
  • người dẫn, người chăn
người chăn (đàn) cừu
      • người chỉ huy công trình
danh từ giống đực
  • chất dẫn (điện, nhiệt)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt