<
Trang chủ » Tra từ
concert  
['kɔnsət]
danh từ
  • sự phối hợp, sự hoà hợp
hành động phối hợp với
  • buổi hoà nhạc
ngoại động từ
  • dự tính, sắp đặt; bàn định, bàn tính; phối hợp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt