<
Trang chủ » Tra từ
computer  
[kəm'pju:tə]
danh từ
  • thiết bị điện tử để lưu trữ và phân tích thông tin được đưa vào, làm các tính toán hoặc tự động điều khiển các máy móc; máy tính; máy điện toán
các bản báo cáo hàng quý đã được xử lý bằng máy điện toán
máy tính số
người lập trình máy tính
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt