<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
compter  
ngoại động từ
 • đếm
đếm tiền
máy đếm
 • liệt vào số, coi như
liệt vào số những người bạn của mình
 • trả tiền
trả một trăm frăng cho ai
 • tính giá
tính giá ba frăng một chai
 • đánh giá, coi
coi của cải chẳng ra gì
 • định
tôi vẫn định đến thăm anh

thành phố có một triệu dân
có ông cha hiển hách
 • chắc rằng
tôi chắc rằng anh sẽ đến
 • trải qua, tính được
tính được hai mươi năm làm việc
 • tính từng li từng tí
đồng âm Comté , conter
   • phán xét người thắng cuộc (trong một cuộc đấu)
   • dò xét ai từng bước
   • không kể rằng
   • hắn sắp chết rồi
nội động từ
 • tính, làm tính
 • đếm
đếm đến số mười
 • được tính đến, được kể đến
sự cố gắng không được tính đến
 • tính sổ
tính sổ với ai
 • tin cậy vào
chỉ tin cậy vào mình
tin cậy vào bạn hữu
 • được coi trọng
ông ta được coi trọng ở trong nước
   • kể từ
kể từ hôm nay
   • tính đến, chú ý đến
phải tính đến sự chậm chạp của nó
   • chăm chú vào những món lợi lộc của mình
   • rộng rãi
cho rộng rãi
   • không kể; không tính; chưa kể đến
sẽ có rất nhiều người, không kể những người đến mà không báo trước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt