<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
compte  
danh từ giống đực
 • sự tính, sự đếm
tính số chi tiêu
sự tính tròn (không có số lẻ)
 • tài khoản
cho mở một tài khoản
đóng tài khoản
có tài khoản ở ngân hàng
 • (nghĩa bóng) cái lợi
tìm thấy cái lợi ở
 • sự giải thích, sự báo cáo
yêu cầu ai giải thích
   • theo ý anh
   • rẻ tiền; dễ dàng
   • cứ theo lẽ ấy
   • rút cục, kết cục
   • bị ngược đãi
   • say rượu
   • điều cần phải thanh minh
   • vì, do
do hoàn cảnh
   • chia lời
   • yêu cầu trả tiền công để thôi việc
   • thải hồi ai
   • ngược đãi ai
   • còn trái nhau nhiều, còn sai nhau nhiều (ý kiến, sổ sách)
   • trả đầy đủ
   • thực thà, thẳng thắn
   • có nợ nần ai
   • lưu ý đến, chú trọng đến; tính đến
   • làm lợi cho
   • kết toán
   • từ chối không nhận hàng
   • đổ lỗi cho ai về việc gì
   • không tính đến, không kể đến
   • ghi tên ai vào sổ mua bán
   • ghi vào sổ xuất nhập
   • về phần tôi
   • chịu trách nhiệm về việc gì
   • bị thải hồi
   • thanh toán, trả tiền
   • trả thù
   • giết ai
   • thuật lại, báo cáo lại
   • trình bày, phân tích
   • giải thích, thanh minh
   • xuất trình sổ sách
   • nhận thấy
   • nó cứ liệu hồn
   • về người nào
   • làm việc cho mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt