<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
compromettre  
ngoại động từ
  • làm nguy hại, làm liên luỵ, gây tổn hại
làm nguy hại đến quyền lợi của mình
gây tổn hại đến sức khoẻ
  • làm hại thanh danh (ai)
làm hại thanh danh của một người phụ nữ
  • làm giảm, giảm bớt
làm giảm cơ may của mình
nội động từ
  • (luật học, pháp lý) phó thác cho sự trọng tài của toà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt