<
Trang chủ » Tra từ
completely  
[kəm'pli:tli]
phó từ
  • hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn
miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt