<
Trang chủ » Tra từ
competent  
['kɔmpitənt]
tính từ
anh ta có thạo việc hay không?
cô ta không thạo việc lái xe hơi (cô ta lái xe hơi không rành)
  • khá (chưa đến mức xuất sắc)
một bài xã luận khá
  • (pháp lý) có thẩm quyền
việc đó sẽ được đưa ra trước toà án có thẩm quyền giải quyết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt