<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
compas  
danh từ giống đực
 • com-pa
vạch một đường tròn bằng com-pa
 • địa bàn
   • (thông tục) rảo bước
   • (thân mật) rất chính xác
   • nhìn mắt trần mà xác định số đo rất chính xác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt