<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
compétente  
tính từ giống cái
  • có thẩm quyền
  • tinh thông, giỏi
một nhà phê bình giỏi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt