<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
commitment  
[kə'mitmənt]
danh từ
việc đưa trẻ mồ côi vào trại mồ côi
  • sự tống giam; trát tống giam
  • sự chuyển một dự luật cho một tiểu ban nghị viện xem xét
lời cam kết góp vốn vào công ty
  • sự tận tụy; sự tận tâm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt