<
Trang chủ » Tra từ
commence  
[kə'mens]
động từ
  • bắt đầu, mở đầu, khởi đầu
  • trúng tuyển, đỗ
đỗ bằng tiến sĩ văn chương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt