<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
commande  
danh từ giống cái
 • sự đặt làm, sự đặt mua; hàng đặt
đặt mua sách
giao hàng đặt
 • (kĩ thuật) sự điều khiển; cơ cấu điều khiển
sự điều khiển tự động
(hàng không) cơ cấu điều khiển hướng đi
sự điều khiển từ xa
   • giả tạo
một sự buồn giả tạo
   • bắt buộc, cần thiết
sự cảnh giác là cần thiết
   • giao quyền lãnh đạo cho ai
   • cầm quyền lãnh đạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt