<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
coming  
['kʌmiη]
danh từ
  • sự đến, sự tới
      • đến và đi
những người khách đến và đi không ngừng ở một khách sạn
người đi kẻ đến liên miên khiến tôi chẳng làm được gì cả
tính từ
  • sắp tới, sắp đến
trong những năm sắp tới
  • có tương lai, có triển vọng, hứa hẹn
một học sinh có triển vọng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt