<
Trang chủ » Tra từ
comedy  
['kɔmidi]
danh từ
 • kịch vui; hài kịch; phim hài
hài kịch phê phán những thói hư tật xấu trong cuộc sống hàng ngày
   • thể kịch nói cổ Hy-lạp (có nhiều trò hề và có tính chất (chính trị))
   • thể kịch nói cổ Hy-lạp trung kỳ (có tính chất quá độ giữa thể kịch nói cổ và thể kịch nói hiện đại)
   • thể kịch nói hiện đại Hy-lạp
   • (nghĩa bóng) trò hài kịch, tấn hài kịch (trong cuộc sống)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt