<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
comédie  
danh từ giống cái
  • hài kịch, kịch vui
Les comédies de Molière
những tác phẩm hài kịch của Mô-li-e
  • (nghĩa bóng) trò hề
đó chỉ là trò hề
thôi đừng giở trò hề đó ra nữa
bí mật trò hề
      • (nghĩa đen; nghĩa bóng) đóng kịch
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt