<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
colonialisme  
danh từ giống đực
  • chủ nghĩa thực dân
cuộc đấu tranh của các nước thuộc thế giới thứ ba chống lại chủ nghĩa thực dân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt