<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cold link  
Tin học
  • liên kết lạnh Một phương pháp sao chép thông tin từ tài liệu này (tài liệu nguồn) song tài liệu khác (tài liệu đích) sao cho có một mối liên kết được thành lập. Để cập nhật mối liên kết này, bạn chọn dùng một lệnh để mở tài liệu nguồn, đọc thông tin đó, và sao chép lại thông tin này nếu nó đã bị thay đổi. Xem dynamic data exchange - DDE , hot link , Inter-Application Communication - AIC , và System 7
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt