<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
colère  
danh từ giống cái
 • sự nổi giận, sự giận dữ
nói giận dữ
cơn giận
đỏ mặt vì giận
nổi giận
 • cơn giận
 • (nghĩa bóng) cơn hung dữ
cơn hung dữ của gió
   • giận dữ, nổi giận
nổi giận đối với ai
   • làm ai nổi giận, làm ai tức tối
   • bừng bừng nổi giận
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt