<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cochon  
danh từ giống đực
 • lợn, heo; thịt lợn, thịt heo
lợn nhà
thịt lợn
 • (nghĩa bóng) đồ lợn, kẻ bẩn thỉu
hắn là một lão già dê
   • bướng bỉnh, xấu tính
   • bạn bè ăn ở lang chạ
   • phí của trời cho người không biết thưởng thức
   • lợn nước
   • con nhím
   • chuột lang
   • lợn sữa
   • cá heo
   • viết như gà bới (viết xấu và ẩu)
   • chơi đểu
   • ăn như heo (ăn rất bẩn và rất phàm ăn)
   • không quá nhờn với ai
   • không biết nên nghỉ thế nào (về ai)
   • không biết có phải bị mắc lỡm không
   • công việc làm ẩu đả, việc làm qua loa
   • hết sức mất trật tự
   • thời tiết tồi tệ
   • mắt ti hí
tính từ
 • bẩn thỉu, tởm
đứa bé bẩn thỉu
 • tục tĩu
chuyện tục tĩu
   • (thông tục) không kém đâu, khá lắm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt