<
Trang chủ » Tra từ
cobalt  
['kəbɔ:lt]
danh từ
  • (hoá học) cô-ban
  • thuốc nhuộm cô-ban (màu xanh thẩm)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt