<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
coal  
[koul]
danh từ
 • than đá
 • ( số nhiều) viên than đá
   • đổ thêm dầu vào lửa
   • xỉ vả ai, mắng nhiếc ai
   • lấy ơn trả oán, lấy thiện trả ác
ngoại động từ
 • cho (tàu) ăn than; tiếp tế than cho
cho tàu ăn than
nội động từ
 • ăn than, lấy than
tàu ăn than ở cảng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt