<
Trang chủ » Tra từ
cloud  
[klaud]
danh từ
 • mây, đám mây
 • đám (khói, bụi)
đám bụi
 • đàn, đoàn, bầy (ruồi, muỗi đang bay, ngựa đang phi...)
đoàn kỵ sĩ (đang phi ngựa)
đàn ruồi (đang bay)
 • (nghĩa bóng) bóng mây, bóng đen; sự buồn rầu; điều bất hạnh
bóng đen chiến tranh
bóng mây buồn; vẻ buồn phiền
 • vết vẩn đục (trong hòn ngọc...)
 • ( số nhiều) trời, bầu trời
bay lên trời
   • lâm vào hoàn cảnh đáng buồn, bị thất thế
   • (từ lóng) bị tù tội
   • vẻ buồn hiện lên nét mặt
   • rơi từ trên máy bay xuống
   • lúc nào cũng mơ tưởng viễn vông; sống ở trên mây
   • lên đến chín tầng mây, cực kỳ sung sướng
ngoại động từ
 • mây che, che phủ; làm tối sầm
mặt trời bị mây che
 • (nghĩa bóng) làm phiền muộn, làm buồn
vẻ mặt phiền muộn
 • làm vẩn đục ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
làm vẩn đục hạnh phúc của ai
nội động từ ( up , over )
 • bị mây che, sầm lại ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
bầu trời bị mây che phủ
vầng trán sầm lại, mặt sầm lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt