<
Trang chủ » Tra từ
closely  
['klousli]
phó từ
  • gần gũi, thân mật
có họ gần với nhau
  • chặt chẽ, khít, sát, sít vào nhau
theo sát
viết sít vào nhau
nó giống cha như đúc
  • kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận
nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt