<
Trang chủ » Tra từ
clockwork  
['klɔkwə:k]
danh từ
  • bộ máy đồng hồ
đều đặn như một cái máy
tính từ
  • đều đặn, máy móc như một cái máy; như bộ máy đồng hồ
chính xác như bộ máy đồng hồ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt