<
Trang chủ » Tra từ
climb  
[klaim]
danh từ
 • sự leo trèo
 • vật trèo qua; vật phải trèo lên
ngoại động từ
 • leo, trèo, leo trèo
nội động từ
 • lên, lên cao
máy bay từ từ lên
 • (thực vật học) leo (cây)
 • (nghĩa bóng) leo lên tới, trèo lên tới
leo lên tới một địa vị
   • trèo xuống, tụt xuống
   • thoái bộ, thụt lùi, lùi lại
   • chịu thua, nhượng bộ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt