<
Trang chủ » Tra từ
client  
['klaiənt]
danh từ
  • khách hàng (của luật sư, cửa hàng...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt