<
Trang chủ » Tra từ
clause  
[klɔ:z]
danh từ
  • (ngôn ngữ học) mệnh đề
mệnh đề chính
mệnh đề phụ
  • điều khoản (của một hiệp ước...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt