<
Trang chủ » Tra từ
classical  
['klæsikəl]
tính từ
  • kinh điển
nhà học giả kinh điển
  • cổ điển; không hoa mỹ
  • hạng ưu (tác phẩm (văn học))
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt