<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
civile  
tính từ giống cái
 • (thuộc) công dân
 • (thuộc) dân chính, (thuộc) dân sự
luật dân sự
bộ dân luật
toà dân sự
 • (thuộc) thường dân (trái với quân đội)
 • (thuộc) bên đời (trái với bên đạo)
 • thường
năm thường (trái với năm thiên văn)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nhã nhặn, lịch thiệp
   • hộ tịch
   • nội chiến
   • sự tước vĩnh viễn công quyền
   • mặc đồ xivin, mặc quần áo thường dân (chứ không phải quân đội...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt