<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
citoyen  
danh từ
  • công dân
bản tuyên ngôn quyền con người và quyền công dân
hoàn thành nghĩa vụ của một công dân
  • (từ cũ, nghĩa cũ) đồng bào
khi nhìn thấy đồng bào
  • (sử học) thị dân
tính từ
  • (từ cũ, nghĩa cũ) bình dân
ông vua bình dân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt