<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cintre  
danh từ giống đực
  • (kiến trúc) vòm, cuốn
  • (kiến trúc) ván khuôn vòm
  • cái mắc áo
      • vòm bán nguyệt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt