<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cinéma  
danh từ giống đực
  • điện ảnh; chiếu bóng; xi nê
điện ảnh không chuyên
điện ảnh tư liệu
điện ảnh truyền hình
  • rạp chiếu bóng
đi đến rạp chiếu bóng (đi (xem) phim)
      • quay phim
      • cậu kể chuyện như trong phim vậy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt