<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cigarette  
[,sigə'ret]
danh từ
  • điếu thuốc lá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt