<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ciel  
danh từ giống đực
 • ( số nhiều cieux ) trời
vòm trời
trời đầy mây
tự giúp mình trời sẽ giúp cho
 • ( số nhiều ciels ) tán che (trên giường nằm)
 • ( số nhiều ciels ) trần (hầm mỏ)
   • lộ thiên
   • chết
   • màu da trời
   • mưa, nước mưa
   • trên không trung
   • những người ưu việt
   • giữa khoảng không
   • khen ngợi, cho lên mây
   • không thể tránh được, tất yếu
   • sướng như ở cõi cực lạc
   • sét
   • thiên tử
   • ơn trời, nhờ trời, may thay
   • đức mẹ Maria
   • dùng trăm phương nghìn kế (để đạt mục đích)
   • tại một xứ sở khác, một đất nước khác
   • ở đời này
   • trên trời rơi xuống
   • đến bất thình lình
   • sung sướng như được lên trời
thán từ
 • trời! trời ơi!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt