<
Trang chủ » Tra từ
chuyên chính  
[chuyên chính]
  • dictatorship
To enforce democracy as regards the people and exercise dictatorship over the counter-revolutionaries
Dictatorship of the bourgeoisie
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt