<
Trang chủ » Tra từ
church  
[t∫ə:t∫]
danh từ
 • nhà thờ
 • buổi lễ (ở nhà thờ)
buổi lễ bắt đầu lúc nào?
   • Giáo hội Thiên chúa
   • nghèo xơ nghèo xác
   • đi tu
   • đi nhà thờ, đi lễ (nhà thờ)
   • lấy vợ, lấy chồng
ngoại động từ
 • đưa (người đàn bà) đến nhà thờ chịu lễ giải cữ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt