<
Trang chủ » Tra từ
chuẩn  
[chuẩn]
  • standard; criterion
To have a standard pronunciation
King's English; Queen's English; Standard English
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt