<
Trang chủ » Tra từ
chronological  
[,krɔnə'lɔdʒikəl]
Cách viết khác : chronologic [,krɔnə'lɔdʒik]
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt