<
Trang chủ » Tra từ
choose  
[t∫u:z]
động từ, thì quá khứ là chose , động tính từ quá khứ là chosen
chọn lựa kỹ lưỡng
đâu phải dễ chọn một nghề
họ quyết định chọn ông ấy làm tổng biên tập
anh cứ việc chọn, anh cứ chọn lấy
anh muốn làm gì thì cứ làm (anh cứ làm (như) ý anh)
ông ta phải lựa chọn giữa việc từ chức hoặc về hưu non
chúng tôi đưa ra rất nhiều dự án để lựa chọn
  • quyết định (làm hoặc không làm điều gì)
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định không giúp họ
tác giả quyết định không nêu tên mình ra (tác giả quyết định giấu tên)
      • có rất ít sự khác biệt giữa A và B ( A và B (cũng) gần (như) nhau)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt