<
Trang chủ » Tra từ
chia động từ  
[chia động từ]
  • to conjugate
Conjugation of French verbs
Conjugation table
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt