<
Trang chủ » Tra từ
chia đều  
[chia đều]
  • to divide/share something equally/fairly between/among somebody; to portion something equally between/among somebody
She divided the cake equally among the children
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt