<
Trang chủ » Tra từ
chiều sâu  
[chiều sâu]
  • depth
A film with no depth; a shallow/superficial film
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt